Transnational Meeting and Joint Staff Meeting in Olomouc

From 8th to 11th of April 2019 a Transnational Meeting and Joint Staff Meeting took place in Olomouc at Palacký University. In Czech Republic Palacký University Olomouc is a university with long-standing tradition. Founded in the 16th century, it is the oldest university in Moravia and the second-oldest university in the Czech Republic.

Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP byla ve dnech 8.–11. 4. 2019 hostitelkou setkání řešitelů mezinárodního výzkumného projektu KINDINMI – Mateřská škola jako faktor začleňování dětí migrantů a jejich rodin. Program Erasmus +, klíčová akce 2: Strategická partnerství 2017-1-SE01-KA203-034587. Hlavním řešitelem projektu je Univerzita v Uppsale (Švédsko); dalšími řešiteli jsou Univerzita v Aberdeenu (Skotsko), Pädagogische Hochschule ve Vídni (Rakousko) a Univerzita Palackého v Olomouci (ČR).  Cílem projektu je zmapování kontaktu mezi školou nebo vzdělávacími organizacemi s rodinami; dále mapování kontaktů – v rámci předškolního vzdělávání – mezi rodinami migrantů a „tradičně“ vnímanými rodinami; hodnocení překážek a možností osvědčených postupů; zmapování vzdělávání a dovedností zaměstnanců pečujících o tyto děti z hlediska jazykového vývoje, sociálního začleňování, komunikace; zkoumání strategií, jejichž cílem je povzbudit rodiny, aby své děti zapsaly do předškolního vzdělávání a rozvíjely inovativní strategie.

 

Součástí projektu jsou také pracovní setkání (Transnational Meeting) a školení (Joint Staff Training) členů projektu. První setkání se uskutečnilo na univerzitě v Uppsale (Švédsko) ve dnech 11.–14. 12. 2017; druhé setkání pak na univerzitě v Aberdeenu (Skotsko) ve dnech 1.–4. 5. 2018 a třetí na univerzitě ve Vídni (Rakousko) 15.–18. 10. 2018. Dubnový termín letošního roku proto připadl na univerzitu v Olomouci. Hlavní koordinátorkou projektu za UP je dr. Vavrdová z Katedry primární a preprimární pedagogiky, která celodenní setkání organizovala a řídila, spoluřešitelkou je prof. Šmelová, která se setkání také účastnila. V rámci pracovního setkání, kterého se účastnili i zahraniční studenti (studenti Erasmus+, studenti doktorandského studia PdF UP), představili všichni partneři prezentace k projektu. Po prezentacích následovala velmi zajímavá diskuze, kde se otevřely otázky migrace, inkluze, problémy vzdělávání dětí migrantů (cizinců) v mateřském jazyce a v jazyce nové země, problémy identity, ale i vzdělávání a připravenost učitelů mateřských škol na nové situace, které souvisejí s migrací.  Mezi pozvanými hosty byly paní ředitelka Mgr. Ing. Lenka Pánková a lektorka Bc. Kateřina Křížová z neziskové organizace ARPOK, která velmi úzce spolupracuje s Katedrou primární a preprimární pedagogiky v rámci multikulturní výchovy. V prezentaci nejprve představily organizaci ARPOK, která vznikla s podporou Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2004; dále pak projekty globálního rozvojového vzdělávání a výukové programy pro všechny stupně škol, včetně škol mateřských. Velmi významnou aktivitou z hlediska vzdělávání pedagogů je nabídka podpory formou seminářů, konzultací a metodických materiálů. Lektorky ARPOKu vstupují se svými programy také do výuky studentů oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ, kde svými aktivitami doplňují výuku Multikulturní výchovy na fakultě.

Glynn Kirkham

V rámci projektu byl pozván i nezávislý poradce ministra pro národní vzdělávací strategii a odborný poradce v oblasti kompetencí učitelů a ředitelů škol Glynn Kirkham, který se dlouhodobě věnuje i otázkám inkluze a multikulturalismu. Kromě přednášky k inkluzivnímu vzdělávání se také diskutovalo o otázkách vzdělávání v ČR a kompetencích učitelů a ředitelů škol vzhledem k inkluzi, hlavně však o výuce jazyků cizinců v mateřském jazyce a podpoře odpovědných institucí v této oblasti. Velkým přínosem byl i krátký workshop, který proběhl v pozdních odpoledních hodinách a kterého se účastnili i 4 čínští studenti. Výzkumná část projektu KINDINMI je pak zaměřena na všechny pracovníky mateřských škol, kteří s dětmi cizinců komunikují (učitelé, školnice, asistenti), ale i na rodiče těchto dětí. Výzkumnou metodou je dotazník, který zpracovala skupina z univerzity v Aberdeenu (dotazník byl pak přeložen do jazyků členů projektu) a rozhovor, který realizují členové týmu v mateřských školách svých zemí. Výstupem projektu, kromě závěrečného setkání, prezentací a výstav, bude mezinárodní publikace, kterou vydá Univerzita v Uppsale. Proto se i závěrečné setkání uskuteční na této univerzitě, a to v měsíci říjnu 2019.